ROZDROŻA RYTMIKI - płotki 2012 Drukuj
Sekcja Aktualności
Wpisany przez adm-wydawca   
środa, 03 października 2012 03:36

potki-wrzesien-2012

ROZDROŻA RYTMIKI
i... światełko w tunelu.


Nauczanie rytmiki w Polsce, by w pełni wypełniać swoją misję dziedziny kształtującej człowieka  zintegrowanego wewnętrznie i zewnętrznie poprzez muzykę i ruch, od wielu lat boryka się z rozmaitymi trudnościami. Uporządkowanie tego zagadnienia wymaga podjęcia żmudnych, wielotorowych działań, przez co nie znajduje zadowalających rozwiązań od wielu lat.


Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki SPIMR, odkąd powstało w 2007,  wielokrotnie próbowało przedzierać się przez ten niełatwy do rozwikłania gąszcz problemów, zwłaszcza  w kontekście aktualnych unijnych zasad   i  wynikających stąd przemian,  obejmujących i pedagogikę ogólną,  i artystyczną. W odczuciu wielu nauczycieli nie w pełni akceptujących  nowe uregulowania, unijne zasady prowadzą  do eliminacji  rozwiązań wypracowanych i sprawdzających się dotychczas. 

 

Zarząd SPIMR parokrotnie zwracał na to uwagę władz, zarówno w bezpośrednich rozmowach na kierowniczych szczeblach w CEA, MEN czy MKIDN, jak i w formie pisemnej, o czym - licząc na wsparcie ze strony środowiska rytmiczek - wiele razy informowaliśmy na naszej stronie... Jak dotąd, niestety,  z miernym skutkiem.


Tym bardziej cieszy, że samorzutnie zrodziła się inicjatywa, która 22.09.2012  zaowocowała spotkaniem w Płotkach, zorganizowanym przez grupę nauczycieli rytmiki szkół muzycznych II-ego i (w jednym przypadku) I-szego stopnia, zainteresowanych aktualną sytuacją i dalszymi losami  rytmiki w Polsce*).

 

Na prośbę uczestników spotkania Katarzyna Tomaszkiewicz**) przekazała w ich imieniu wolę nawiązania współpracy ze SPIMR oraz relację z dyskusji i wynotowane „na gorąco” postulaty. 

Potwierdzają one nastroje sygnalizowane nieśmiało przez pojedyncze rytmiczki także na Facebooku (grupy pod nazwą Rytmiczki oraz Rytmika SPIMR i spimr.pl) a przede wszystkim także to, że środowisko rytmików odczuwa potrzebę zdefiniowania i uregulowania szeregu podstawowych kwestii.

Pozwoliliśmy sobie  wypunktować je i nieco doprecyzować poniżej:

 • specyfika rytmiki i jej miejsce we współczesnej pedagogice muzycznej w Polsce i na świecie,
 • promocja rytmiki jako dziedziny zapewniającej wszechstronny rozwój muzyczny i ogólny,
 • perspektywy rozwoju rytmiki w świetle zbliżającej się reformy szkolnictwa artystycznego w r.2014
 • miejsce rytmiki w programach nauczania różnych szczebli kształcenia w edukacji  muzycznej i ogólnej,
 • zasady naboru na wydziały rytmiki w szkołach II st. i w szkolnictwie wyższym,
 • przeglądy i konkursy w zakresie interpretacji ruchowych utworów muzycznych
 • kwalifikacje i zasady zatrudniania pedagogów rytmiki w przedszkolach, szkołach i innych 
państwowych placówkach.

Szczególny niepokój środowiska wzbudza zatrudnianie do prowadzenia zajęć rytmiki, zwłaszcza w placówkach przedszkolnych, osób nie posiadających właściwego przygotowania lub nie będących rytmikami.

 

Sytuacja rytmiki na polskim rynku muzycznym i ogólnym budzi poważne obawy także wśród członków naszego stowarzyszenia, którego głównym celem działania jest popularyzacja  w środowisku muzyków i „niemuzyków” Metody Rytmiki i jej prawidłowo interpretowanych założeń. W tym kontekście cieszy  zainicjowanie przez  wymieniony zespół rytmików obradujących w Płotkach,  akcji na rzecz wypracowania standardów, w tym wymogów odnośnie  kompetencji pedagoga rytmiki oraz zasad i form zatrudniania nauczycieli tej specjalności w placówkach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych.

 

Zespół z Płotek zadeklarował opracowanie plakatu oraz ulotki na temat obecnej sytuacji rytmiki w Polsce. Autorzy tej  inicjatywy liczą  na wsparcie w następującej postaci:  po pojawieniu się na naszej stronie plakatu oraz ulotki, wydrukowanie tych materiałów  i rozpowszechnienie go   w przedszkolach, szkołach podstawowych , a także  innych placówkach edukacji artystycznej    oraz    urzędach swojego  regionu (wydziałach oświaty, kuratoriach, urzędach gmin itp.).  


Uczestnicy***) dyskusji w Płotkach liczą na pozytywny odzew ze strony wszystkich osób czynnie działających  na rzecz rytmiki w Polsce.


SPIMR ze swojej strony także gorąco popiera tę inicjatywę i zaprasza do aktywnego włączenia się w akcję.

Prezes SPIMR - Barbara Gruberne-Bernacka
Wiceprezes SPIMR - Ewa Jakubowska
Sekretarz SPIMR - Katarzyna Tomaszkiewicz

 

 

______________

*) Spotkanie odbyło się z inicjatywy kilkunastu osób spośród uczestników  tegorocznych Ogólnopolskich Warsztatów Rytmiki - Piła, marzec b.r.. http://www.asta24.pl/news-news-2161-Swiat_rytmiki_w_Pile). Po warsztatach zapadła decyzja o konieczności konsolidacji środowiska i zorganizowania spotkania w Płotkach w celu omówienia i oceny aktualnej pozycji rytmiki w edukacji muzycznej i pozamuzycznej, w tym kwestii niezmiennie wzbudzającej emocje, tj. warunków zatrudniania pedagogów specjalności rytmika oraz kwalifikacji osób prowadzących zajęcia muzyczno-ruchowe w placówkach państwowych i prywatnych, przy uwzględnieniu zasad gospodarki wolnorynkowej.

**) Katarzyna Tomaszkiewicz - nauczyciel, Zespół Szkół II st., członek Zarządu SPIMR.

***) Lista uczestników spotkania w Płotkach:

 • Marlena Pietrzak Burandt
 • Krystyna Derewecka
 • Anna Główczyńska
 • Urszula Jaworska
 • Agnieszka Jerszyńska
 • Joanna Kościelniak
 • Joanna Nawrocka -Laboga
 • Aleksandra Maciejczak
 • Agnieszka Nowak
 • Ewa Nowak
 • Teresa Nowak
 • Emilia Pankowiak
 • Joanna Polachowska
 • Katarzyna Tomaszkiewicz


opr. Ewa Jakubowska

Poprawiony: poniedziałek, 27 maja 2013 20:52